A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
5medium
5medium
BIP.gov.pl

  Struktura organizacyjna

  Władzami Fundacji są:

  a. Zarząd Fundacji
  b. Rada Fundacji


  W skład Zarządu wchodzą:
  Agnieszka Jarmuł - prezeska
  Monika Czapka - wiceprezeska
  Katarzyna Celewicz - członkini

  W skład Rady wchodzą:
  Katarzyna Humieniuk - przewodnicząca
  Justyna Baran
  Monika Szarama
   

  Zgodnie z § 20 Statutu Fundacji do zadań Rady należy w szczególności:

  1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, członków Zarządu i Rady Programowej.
  2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i wynagradzaniu członków Zarządu.
  3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  5. Ogólny nadzór nad działalnością Fundacji oraz w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu udzielanie upoważnień Zarządowi w ściśle określonym zakresie na czas ograniczony lub nieograniczony.
  6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
  7. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu Fundacji do Spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz wycofania się z tych organizacji.
  8. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu Fundacji do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych.
  9. Dokonywanie zmian niniejszego Statutu na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

  Zgodnie z § 23 Statutu Fundacji do zadań Zarządu należy w szczególności: 

  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją, przystępowania do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych oraz z wnioskiem o likwidację Fundacji.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Agnieszka Jarmul
  Publikacja dnia: 19.06.2016
  Podpisał: Agnieszka Jarmuł
  Dokument z dnia: 19.06.2016
  Dokument oglądany razy: 1738
MegaBIP free (2.09)